Reference

4. 1. 2016

S prihodom na trg postaja storitev "optimalna energija" neodvisni partner poslovnim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina na način in v obliki, ki je uveljavljena na dereguliranih razvitih trgih energije. Združili smo izkušnje in znanje, razvili metodologijo in informacijske rešitve, ki omogočajo poslovnim odjemalcem energije izkoriščanje priložnosti na trgu energije.

V nadaljevanju smo navedli nekaj referenčnih projektov in pristopov.


Ekipa Optimalne energije

 


1. Izboljšava pogojev nabave zemeljskega plina

Izzivi naročnika

Kako se odzvati na nove tržne razmere pri nabavi zemeljskega plina?
Kako oblikovati strategijo nabave zemeljskega plina za novo obdobje?
Kakšno je tveganje / priložnost izbire posamične strategije nabave zemeljskega plina?


Odjemalec zemeljskega plina je aktivno iskal priložnosti za izboljšavo pogojev nabave zemeljskega plina. Zaradi deregulacije trga zemeljskega plina so na trgu nastopile nove tržne razmere, ki jih je bilo treba pravočasno upoštevati in izkoristiti. Naročnik je želel primerjavo pogojev nabave zemeljskega plina v novih tržnih razmerah s pomočjo katere bi lahko ovrednotil svojo izpostavljenost tveganjem in sprejel ustrezno odločitev.

Pristop ERGA

Diagnostika obstoječe nabave zemeljskega plina.
Priprava predlogov rešitev.
Izvedba delavnice s poslovodstvom za oceno scenarijev in uskladitev razumevanja učinkov odločitev.


V sodelovanju z naročnikom smo izvedli pregled obstoječega položaja naročnika na področju nabave zemeljskega plina z zornega kota procesnih, cenovnih in produktnih tveganj. Na osnovi razumevanja naročnikovega odnosa do tveganj ter zmožnosti za učinkovito upravljanje tveganj smo pripravili predloge rešitev za najbolj optimalen odziv glede na trenutne tržne razmere.

Rešitev in učinki

Občutno izboljšanje nabavnih pogojev za nabavo zemeljskega plina.
Jasna slika tveganj / priložnosti posamičnega scenarija strategije nabave zemeljskega plina.
Splošno izboljšanje razumevanja trga energije zemeljskega plina.


Naročnik je dobil osnovo za usklajevanje z dobavitelji zemeljskega plina.  S pomočjo naših strokovnjakov je naročnik bistveno izboljšal svoj položaj pri uresničevanju svojih interesov pri nabavi zemeljskega plina.
 

2. Ocena uspešnosti nabave električne energije

Izzivi naročnika

Ali in kje ima družba dodatne priložnosti pri nabavi električne energije?
Katera strategija nabave električne energije bi lahko zamenjala obstoječo?


Naročnik ima razvejano infrastrukturo, kjer je zanesljiva dobava zelo pomemben, vendar ne edini faktor, ki vpliva na doseganje finančne uspešnosti družbe.  Družba se je zavedala pomena kakovostne ocene uspešnosti pretekle nabave električne energije, ki je lahko odlična osnova za izboljšave. Ne glede na to, da družba dosega relativno visoko zrelost procesov pri nabavi električne energije, je ravno zaradi tega dejstva prepoznala dodano vrednost neodvisnih strokovnjakov naše družbe, da opravijo diagnostiko oziroma oceno uspešnosti nabave električne energije.

Pristop ERGA

Diagnostika nabave električne energije v zadnjem obdobju.
Priprava predlogov alternativnih strategij nabave električne energije.
Usklajevanje s poslovodstvom za oceno scenarijev in uskladitev razumevanja učinkov odločitev.


Po pridobitvi osnovnega razumevanja strategije nabave električne energije smo pridobili ključne informacije za podrobnejše razumevanje preteklih odločitev naročnika, kot izhodišče za pripravo novih predlogov strategij za nabavo električne energije v prihodnjem obdobju. Poleg izračunov izpostavljenosti tveganjem za pripravljene predloge strategij smo ocenili tudi trenutno stanje izpostavljenosti za še ne zaprte pozicije, kar je dalo naročniku dodatno dimenzijo za spremljavo, ki je do tedaj še ni obravnaval.

Rešitev in učinki

Jasna slika tveganj / priložnosti posamičnega scenarija strategije nabave električne energije.
Splošno izboljšanje razumevanja trga električne energije.
Osnova za novo strategijo nabave električne energije.


Naročnik je dobil jasno sliko svojega položaja pri nabavi električne energije z ocenami možnih izboljšav, ki so bile ovrednotene. Pridobil je boljše razumevanje zrelosti svojih ključnih procesov pri nabavi električne energije, kar je bilo uporabljeno kot osnova za kratkoročne in dolgoročne izboljšave.
 

3. Analiza priložnosti pri nabavi električne energije in zemeljskega plina

Izzivi naročnika

Kako uspešna je izbrana strategija nabave električne energije in zemeljskega plina?
Katere so dodatne možnosti optimizacije pri nabavi električne energije in zemeljskega plina?
Ali in kje ima družba priložnosti pri nabavi električne energije in zemeljskega plina kot hčerinska družba znotraj skupine?
Kako prispevati k oblikovanju nove strategije nabave energije za skupino?


Naročnik je del skupine, kjer se nabava energije izvaja po pogodbi, ki jo je sklenila matična družba z dobavitelji. Medtem, ko matična družba zasleduje optimizacijo na ravni skupine, je interes naročnika poiskati priložnosti za optimiranje nabave energije znotraj obstoječih razmerij ali pripraviti izhodišče, ki bi tako naročniku kot matični družbi pomagala pri oblikovanju strategije nabave energije za novo obdobje.

Pristop ERGA

Diagnostika obstoječe nabave energije.
Priprava predlogov rešitev.
Izvedba delavnice s poslovodstvom za oceno scenarijev in uskladitev razumevanja učinkov odločitev.


V sodelovanju z naročnikom smo izvedli pregled obstoječega položaja naročnika na področju nabave zemeljskega plina in električne energije z zornega kota procesnih, cenovnih in produktnih tveganj. Na osnovi razumevanja zmožnosti znotraj obstoječih razmerij smo identificirali možne izboljšave na procesni ravni. Pripravili smo predloge, ki bi lahko naročniku in skupini omogočili optimalnejšo nabavo električne energije in zemeljskega plina.

Rešitev in učinki

Ocena uspešnosti nabave energije znotraj obstoječih razmerij.
Ocena priložnosti, ki jih lahko naročnik realizira samostojno.
Ocena priložnosti, ki jih lahko realizira naročnik in skupina v primeru spremembe strategije nabave energije.


Naročnik je dobil jasno sliko svojega položaja pri nabavi električne energije in zemeljskega plina z ocenami možnih izboljšav, ki so bile ovrednotene. Pridobil je osnovo s pomočjo katere bi lahko tako sebi in skupini omogočili optimalnejšo nabavo električne energije in zemeljskega plina.
 

4. Naročilo ZP in EE

Izzivi naročnika

Kako najbolj učinkovito pripraviti dokumentacijo naročila za nabavo ZP in EE?
Kako najbolj učinkovito izpeljati naročilo za nabavo ZP in EE?


Naročnik je imel izkušnje z nabavo EE in ZP vendar je imel težave z razumevanjem kompleksnih formul, ki so jih ponudniki vgrajevali v svoje ponudbe za dobavo ZP in EE. To je pomenilo za naročnika, da ni bil sposoben v celoti spraviti prejetih ponudb na skupni imenovalec zato je obstajala verjetnost, da ni izvedel optimalne nabave ZP in EE v preteklih obdobjih. Naročnik si je želel zagotoviti neodvisnega strokovnjaka, ki mu lahko v celoti zaupa pripravo in izvedbo naročila za nabavo ZP in EE.

Pristop ERGA

Priprava in izvedba naročila ZP in EE v imenu naročnika.
Vrednotenje prispelih ponudb.


V sodelovanju z naročnikom so strokovnjaki ERGA pripravili dokumentacijo naročila, ki je upoštevala izbrano strategijo nabave ZP in EE. Po prejemu ponudb dobaviteljev ZP in EE so strokovnjaki ERGA ponudbe ovrednotili in podali status naročniku, ki je predloge upošteval in sklenil pogodbo za nabavo ZP in EE z izbranima dobaviteljema.  Ves čas, od trenutka ko je bilo poslano povpraševanje dobaviteljem do zaključka izbora dobaviteljev, so strokovnjaki ERGA nudili podporo naročniku in pripravljali ustrezne povratne informacije za ponudnike ali za naročnika.

Rešitev in učinki

Uspešno in učinkovito izpeljan postopek nabave ZP in EE za naročnika.

Naročnik je praktično brez angažmaja lastnih virov uspel dobiti optimalne ponudbe za nabavo ZP in EE.  Celoten postopek in skrb za pripravo, usklajevanje, komuniciranje in izpeljavo je bil opravljen s strani svetovalcev ERGA, kar je omogočilo osebju naročniku, da se fokusira na svojo primarno dejavnost, kjer lahko ustvari največjo dodano vrednost.
 

5. Aktivno priporočanje ZP in EE

Izzivi naročnika

Kako učinkovito izvajati izbrano strategijo nabave ZP in EE?
Kako uloviti pravi trenutek za odločanje in kje pridobiti nepristransko informacijo o tržnih razmerah, ki so specifične za naročnika?

 
Naročnik je ocenil, da je raba lastnih virov za redno spremljavo dogajanja na trgu energije nesmotrna, zato si je želel zagotoviti ustrezno neodvisno podpro pri izvajanju izbrane strategije nabave ZP in EE.

Pristop ERGA

Diagnostika nabave ZP in EE.
Predlog nove strategije nabave ZP in EE.
Priprava in izvedba naročila ZP in EE v imenu naročnika.
Vrednotenje prispelih ponudb.
Redna komunikacija in oblikovanje priporočil skladno z izbrano strategijo nabave ZP in EE.
Priprava drugih neodvisnih izhodišč in vsebin s področja URE skladno s potrebami naročnika.


Za naročnika so strokovnjaki ERGA opravili celoten cikel storitev vključno z diagnostiko nabave električne energije in zemeljskega plina, pripravo nove strategije nabave ZP in EE ter pripravo in izvedbo naročila za ponudnike električne energije in zemeljskega plina. Z naročnikom je vzpostavljena redna komunikacija, kjer strokovnjaki ERGA pripravljajo naročniku redne informacije za odločanje in proženje izbrane strategije nabave ZP in EE.

Rešitev in učinki

Strokovnjaki ERGA so s storitvami optimalna energija pokrili vse potrebe naročnika na področju nabave EE in ZP.

Naročnik je pridobil neodvisnega partnerja za celoten cikel nabave EE in ZP, kar naročnik ocenjuje kot bolj učinkovito, bolj strokovno in cenovno bolj ugodno rešitev kot da bi temu namenjal dodatne lastne vire ali se zanašal samo na vire pri dobaviteljih EE ali ZP, ki ne morejo vedno nuditi najbolj objektivnih rešitev.
 

6. Ocena izgradnje SPTE na lesno biomaso

Izzivi naročnika

Ali začete aktivnosti izgradnje SPTE temeljijo na realnih predpostavkah? Kateri so alternativni scenariji izvedbe investicije v SPTE in kateri je najbolj primeren? 

Naročnik je želel nepristransko oceno ekonomske upravičenosti izgradnje SPTE, ki bi ustrezno obravnavala vsa dejstva in informacije prejete od različnih deležnikov. Naročnik je želel pridobiti sliko dejanskega stanja v nekem trenutku, upoštevajoč svoje finančne zmožnosti, strategijo ter izzive trga, s katero bo lahko zavestno sprejemal določena tveganja investicije in izkoristil priložnosti.

Pristop ERGA

Evidentiranje možnih scenarijev izpeljave investicije v SPTE.
Analiza scenarijev iz ožjega izbora.
 

Strokovnjaki ERGA so na osnovi razpoložljive dokumentacije naročnika, informacij s strani projektanta gradbenih del, tehničnih podatkov ponudnika opreme ter primerljivih podatkov in standardov, zožili začetno število možnih scenarijev. Glavne scenarije smo analizirali in ustrezno dokumentirali, kar je omogočalo naročniku pregledno primerjavo in sprejem odločitev.

Rešitev in učinki

Analiza možnih scenarijev investicije v SPTE.
Predlog optimalnega scenarija izgradnje SPTE.
Nudenje pomoči naročniku pri upoštevanju učinkov parametrov, ki jih je podal ponudnik opreme.


Naročnik je s pomočjo ekipe ERGA pridobil nepristranski pogled na problematiko izgradnje SPTE, kjer je bilo treba vzeti v obzir množico kriterijev in dejstev, ki so bili v danem trenutku specifični in pomembni za naročnika. Naročnik je na osnovi storitev družbe ERGA sprejel odločitev, ki je bila podkrepljena z izračuni, oceno tveganj in priporočili.
 

7. Optimizacija odjemne moči električne energije

Izzivi naročnika

Kako optimirati odjemno moč električne energije in zmanjšati povezane stroške?
Na katerih odjemnih mestih plačuje naročnik preveč glede na svojo porabo?
Kateri so možni tehnični ukrepi za optimizacijo moči na merilnem mestu?


Naročnik ima več lokacij, kjer posluje. Na posamičnih lokacijah ima različne dejavnosti, porabo električne energije in tudi različne priključne moči. V okviru naporov za zmanjševanje stroškov se je naročnik odločil, da bo s pomočjo strokovnjakov ERGA poiskal priložnosti za optimizacijo odjemne moči na merilnih mestih, kjer je bilo to smiselno.

Pristop ERGA

Analiza odjemnih mest in porabe.
Analiza možnih tehničnih ukrepov za povečanje učinkovitosti na posamičnem merilnem mestu.
Priprava ocene in končnih ukrepov za celovito optimizacijo odjemne moči električne energije za posamična merilna mesta.


Na osnovi analize porabe po odjemih mestih in analize možnih tehničnih ukrepov za povečanje učinkovitosti na posamičnem merilnem mestu, smo pripravili ocene končnih ukrepov za celovito optimizacijo odjemne moči električne energije za posamična merilna mesta. Strokovnjaki ERGA so vodili celoten proces od analize, usklajevanja s tehničnim osebjem naročnika vse do priprave predlogov za spremembe moči na merilnih mestih.

Rešitev in učinki

Prihranek v prvem letu je pokril investicijo v optimiranje odjemne moči. Prihranki v prihodnjih letih so čisti plus naročnika.    

Storitev optimalna varovalka je omogočila naročniku prihranek, kjer se strošek optimiranja odjemne moči povrne v enem letu od uvedbe spremembe.