Pogoji uporabe spletnih strani optimalna-energija.si in optimalna-energija.com

Pogoji uporabe spletnih strani OPTIMALNA-ENERGIJA.SI in OPTIMALNA-ENERGIJA.COM predstavljajo pravni dogovor med vami in družbo ERGA d.o.o., ki je lastnik teh spletnih strani. Kadar dostopate do spletnih strani OPTIMALNA-ENERGIJA.SI in OPTIMALNA-ENERGIJA.COM ali jih kako drugače uporabljate, vas zavezujejo določila teh Pogojev uporabe. Če se s temi Pogoji uporabe ne strinjate, spletnih strani OPTIMALNA-ENERGIJA.SI in OPTIMALNA-ENERGIJA.COM in z njimi povezanih storitev ne smete uporabljati.
 
Ti pogoji uporabe imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 
TA SPLETNA STRAN VSEBUJE IZKLJUČNO SPLOŠNE PODATKE, KI NE PREDSTAVLJAJO STROKOVNIH NASVETOV ALI STORITEV. PRED KAKRŠNIM KOLI ODLOČANJEM ALI UKREPANJEM, KI BI LAHKO VPLIVALO NA VAŠE POSLOVANJE ALI FINANCE, SE POSVETUJTE Z USPOSOBLJENIM STROKOVNIM SVETOVALCEM.

Uporaba osebnih podatkov

Strinjate se, da smemo uporabiti vaše osebne podatke v skladu z Izjavo o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih, ki ju najdete na navedenih povezavah. Izrecno potrjujete, da se z Izjavo o zasebnosti in Obvestilu o piškotkih, vključno z vsemi obveznostmi, ki so v zadevnih dokumentih navedene, strinjate.

Varovanje pravic intelektualne lastnine

Te spletne strani in njihova vsebina je zaščitena z ustreznimi pravicami intelektualne lastnine po nacionalnih in mednarodnih predpisih. Z našimi dajalci licenc si pridržujemo vse pravice, ki niso izrecno podeljene v teh Pogojih uporabe. Uporaba oziroma kopiranje programske opreme, lastniških postopkov in tehnologij s teh spletnih strani je prepovedana.

Način uporabe vsebine

Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo teh spletnih strani. Imate pravico do pregledovanja, kopiranja, tiskanja in razdeljevanja (vendar ne spreminjanja) vsebin na tej spletni strani pod pogojem, da:
(i) jih boste uporabili za informativne, nekomercialne namene in
(ii) vsaka kopija omenjenih vsebin vsebuje obvestilo o avtorskih pravicah oziroma druge potrebne
     podatke, ki se navezujejo na vir vsebine.
 
Morebitnih internetnih storitev, povezanih s temi spletnimi stranmi, ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil takim storitvam ali motil katero koli tretjo osebo pri njihovi uporabi ali uživanju. Prepovedan je vsak poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do računa katere koli storitve, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih z navedenimi internetnimi storitvami.

Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. Prizadevali si bomo za nemoteno in neprekinjeno delovanje teh strani, vendar ne jamčimo, da bodo te strani delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamčimo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

Izključitev odgovornosti

Te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za slučajno, posredno, posebno, punitivno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe teh spletnih strani, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, računalniške napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih ne upravljamo, ne kontroliramo, niti ne preverjamo njihove vsebine, zato zanje ne prevzemamo nobene odgovornosti. Te povezave vam ponujamo le kot koristen dodatek. Prav tako navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo našega odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s teh strani oziroma ne pomenijo nobenih povezav med nami in upravljalci teh povezanih spletnih strani. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Spremembe določil

Pridržujemo si pravico občasnih sprememb teh Pogojev uporabe na tak način, da bomo o spremembah vedno obveščali preko teh spletnih strani. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na teh spletnih straneh, razen če ni drugače posebej določeno. Vaše nadaljevanje uporabe spletnih strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate Pogoje uporabe spletnih strani, ki so trenutno veljavni.